Ur Arkiven – 1905

Sociala föreningen Odalmännen. Till de samhällen, som länge varit illa lottade i socialt hänseende, hör Krokslätts municipalsamhälle i örgryte socken. För att i någon mån söka afhjälpa denna brist och höja intresset för upplysning bildades hösten 1903 en föreläsningsförening därstädes. Hösten 1904 togs ännu ett steg framåt i denna riktning, i det att några för saken intresserade personer bildade Sociala föreningen Odalmännen. Antalet medlemmar är c:a 20, hufvudsakligen bestående af tjänstemän. Meningen är naturligtvis att äfven söka vinna kroppsarbetare, men har ännu icke några vidare försök gjorts i denna riktning. Arbetsordningen skötes af ett utskott, hvilket bland föreningens medlemmar utser en person att vid hvarje möte hålla ett föredrag i ämnen, hvilka direkt beröra samhället. Efter föredraget följer diskussion, hvarefter beslut fattas i den mån föreningen anser sig äga befogenhet och förmåga genomdrifva detsamma.

Trots S. F. O. korta tillvaro kan den, tack vare det lifliga intresse som ådagalagts af dessa medlemmar, dock visa ganska vackra resultat, bland annat bildandet af ett bibliotek samt utsändandet af fattiga barn på landet under sommarmånaderna.

Angående det senare arbetet så torde det intressera tidskriftens läsare veta hur man lyckats få ut 12 fattiga barn på sommarnöje utan att det kostat föreningen mer än reseutgifter. Idén härför är hämtad från Danmark där järnvägarna utan kostnad fortskaffa barnen till sina respektive platser. På landet boende familjer, landtfolk eller sommargäster, ombedjas att taga ett eller flera barn till sig under en månad eller så, men oftast blifver belåtenheten ömsesidig och vistelsen förlänges hela sommaren. För att på allt sätt trygga sådana människovänliga familjer, undersökas barnen före bortresan af läkare och anskaffas dessutom upplysningar angående barnets uppförande i hemmet och skolan från vederbörande personer. Detta första försök har i allo visat sig tillfredsställande, och finnes godt hopp, att nästa sommar kunna upprepa det i vidsträcktare grad.

Källa: http://runeberg.org/soctids/ – Social tidskrift. Organ för folkbildningsarbetet och de sociala frågorna
http://runeberg.org/soctids/1905/0421.html
http://runeberg.org/soctids/1905/0422.html